Friday, December 02, 2005

 

An Ghaeilge sa bhlagisfear

Ta se seachtain o bhi me ag caint liom fein - agus le cibe duine eile a thugann stracfheachaint isteach anseo - ar an mblag seo. Seachtain gnothach is mo a choinnigh me ar shiul. Is Corcaioch me, dala an sceil, ach tugaim faoi ndeara go bhfuil Gaeilge Uladh ag dul i bhfeidhm orm, abhairin. Cupla rud a ritheann liom a lua libh ar maidin.
Ar dtuis, failtim roimh Cathal O Foirreidh go www.sluggerotoole.com. Rinne Mick Fealty a dhicheall le tamall ait a thabhairt don Ghaeilge ar an suiomh ach le trachtaire Ghaeilge ba cheart go gcuirfi leis an Ghaeilge ar an suiomh. Ta suil agam go spreagfaidh sin diospoireacht le bri - seachas an dian chosaint a bhi le deanamh ag Ghaeil ar usaid na teanga ar an suiomh roimhe seo.
An rud is mo a thug pleisiur dom le linn na seachtaine eisiuint ur Ghael Linn, leagan athmhaistrithe Ceol an Aifrinn agus Aifreann 2, an dha aifreann a chum Sean O Riada, agus ceol a chuir tus le reabhloid eaglasta de short in Eirinn. B'fhiu go mor duit e a cheannach ma ta deis agat - fiu mura bhfuil ro speis agat i gcursai creidimh - no tuigim anois an sli a chuaigh siad i bhfeidhm ar an bpobal nuair a cead leiriodh iad sna 60ai. Is feidir e a cheannach ar an suiomh idirlin, www.gael-linn.ie no ma bhfuair tu do choip de La ar maidin feicfidh tu comortas ann ag tairiscint cuig choip.
Amarach beidh socraid George Best anseo i mBeal Feirste. Is mor an chailliuint e George no beidh an saol nios leimhe da uireasa. Bhi se chomh spleodrach mar phearsa i mbeal an phobail agus a bhi se sciliuil ar phairc an imeartha. Ni bhead ann no mothaim gur socraid 'stait' ata i gceist agus ni mhothaim go mbeidh failte roimh mo leitheid ann. In ait sin bead sa Chulturlann (www.culturlann.ie) mar a bheidh Comhluadar (www.comhluadar.ie) ag reachtail Coisir na Nollag. Beidh deis ag mo mhac casadh le Daidi na Nollag (le Gaeilge!). Oiche amarach, ca bhfios ach go n-imeoidh me go ceol choirm an sean racalai Malachi Duffin. Eisean a thug go leor amhrain duinn, ina measc leagan Ghaeilge de Jingle Bells - Bualadh bos, bualadh bos, bualadh bos go leir, ta Daidi na Nollag ag teacht anocht, anuas an tsimilear!.
Agus me ag scriobh seo, ta se ag cur isteach orm nach feidir liom 'sinte fada' a usaid. Maith dhom e, an uair seo agus deinfead iarracht teacht ar bhealach easca le seo a dheanamh chomh luath agus is feidir.

Friday, November 25, 2005

 

An Chead Uair

Seo mo chead blag. Mothaim cineal neirbhiseach. Cad e a dearfaidh me? An ait ina bhfuilim ta se ag cur sneachta agus ta an sneachta ag lui ar an dtalamh. Ta mo mhac og gafa leis an sneachta ach ta slaghdan air agus nior mhaith liom e a chur sa bhearna baoil nios mo. Aon tuairim ag duine ar bith conas paiste og dha bhlian go leith d'aois a choinneail slan on sneachta? No ar cheart dom ligint do sa diabhail?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?